Data


Archäobotanische Untersuchungen zum spätpaläolithischen Fundplatz Rietberg

Abstract

Bibliography

Meurers-Balke, J. M. A. K. A. B. J. (2012): Archäobotanische Untersuchungen zum spätpaläolithischen Fundplatz Rietberg. – In: Richter, J. (Hrsg.), Rietberg und Salzkotten-Thüle. Anfang und Ende der Federmessergruppen in Westfalen. KSPA (Kölner Studien zur Prähistorischen Archäologie), Vol. 2. VML-Rahden, p: 175-206.

Authors Meurers-Balke, J., Maier, A., Kalis, A.J., Bos, J.A.A.
Type article
Title Archäobotanische Untersuchungen zum spätpaläolithischen Fundplatz Rietberg
Journal Richter, J. (Hrsg.), Rietberg und Salzkotten-Thüle. Anfang und Ende der Federmessergruppen in Westfalen. KSPA (Kölner Studien zur Prähistorischen Archäologie)
Year 2012
Volume 2. VML-Rahden
Pages 175-206.
Export BibTeX

Additional Metadata

Spatial {"type":"Point","coordinates":[8.523,51.83]}
Export RDF
Back to dataset list